Når tiden endelig er kommet for å gå over i pensjonistenes rekker, opplever mange et økonomisk paradoks: disponibel inntekt blir kraftig redusert, samtidig som man sitter på store verdier i form av en nedbetalt bolig.

For å opprettholde ønsket levestandard og nyte pensjonisttilværelsen til fulle, er det derfor nyttig å kunne få frigjort noe av den kapitalen som er bundet opp i boligen. Det er dette behovet seniorlån, også kalt pensjonistlån, er ment å dekke.

Hva er seniorlån?

Låneproduktet Seniorlån ble lansert av selskapet LittExtra i 2005. Det tilbys nå av flere norske banker, og markedsføres som regel med en variant av navnet Seniorlån eller LittExtra. Selve produktet er det samme fra bank til bank, mens renter og gebyrer fastsettes av den enkelte banken.

Prinsippet er at du tar opp et lån med pant i boligen. Men i stedet for at du betaler renter og avdrag på lånet, legges rentekostnadene til den totale gjelden etter hvert som de påløper.

Verdiene i boligen kan tas ut i form av et seniorlån

Seniorlån gjør det mulig å ta ut en del av den formuen som er bundet opp i boligen. Foto: Fotolia.

På denne måten kan du altså “veksle inn” markedsverdien på en gjeldfri bolig i likvide midler. I stedet for at hele boligformuen tilfaller arvingene den dagen du faller fra, bruker du deler av den mens du lever – samtidig som du er garantert å kunne bli i boligen livet ut.

Hvem kan låne, og hvor mye?

For å kunne få seniorlån må du være over 60 år. Dersom dere er to, må begge ha passert 60.

Du eller dere må også eie en gjeldfri bolig som det kan tas førsteprioritets pant i. Seniorlån kan tilbys over hele landet, men boligens beliggenhet har stor betydning for om du vil få lån og hvor mye du kan få utbetalt. Siden boligen utgjør bankens sikkerhet, vil det lokale boligmarkedet og den forventede verdiutviklingen veie tungt i bankens beregninger. 

Ettersom det ikke skal betales renter og avdrag på lånet, har inntekten din ingen betydning for hvor stort lån du kan ta opp: det er kun verdien på boligen som teller. Du trenger faktisk ikke å ha inntekter i det hele tatt.

Minimumsbeløpet er som regel 100 000 kroner. Maksimumsbeløpet avhenger av boligens verdi og beliggenhet, samt av din alder. Jo eldre du er når lånet tas opp, desto større prosentandel av boligens verdi kan du vanligvis få ut. De fleste bankene som tilbyr LittExtra har kalkulatorer på nettsidene sine som gir deg en indikasjon på hvor mye du kan regne med å få låne.

Utbetalingene vil være noe lavere for par enn for en enslig person, fordi forventet gjenstående levetid for den lengstlevende av to statistisk sett er lenger enn for en enslig.

Med seniorlån beholder du retten til å bli boende i boligen så lenge du kan og ønsker. Foto: Fotolia.

Pengene du låner kan utbetales som et engangsbeløp, et fast månedlig beløp, eller en kombinasjon. De månedlige utbetalingene vil opphøre når du fyller 95 år, dersom lånet ikke allerede er gjort opp innen den tid.

Rentesatsen på seniorlån ligger cirka et prosentpoeng høyere enn for andre boliglån. Dette skyldes at banken tar seg betalt for risikoen for at boligen kan være mindre verdt enn gjelden når lånet skal gjøres opp: enten fordi boligen har tapt verdi, eller fordi du har levd veldig lenge. I likhet med andre lån kan renteutgiftene trekkes fra i selvangivelsen.

Hvem eier boligen?

Banken tar pant i boligen, men du beholder eierskapet, og en eventuell verdistigning vil komme deg og dine arvinger til gode. 

Ett av særtrekkene ved pensjonistlån er at du beholder retten til å bli boende i boligen til du dør, eller til du har fått permanent opphold på sykehjem. For ektepar og registrerte partnere gjelder garantien for den lengstlevende. (Dersom dere har særkullsbarn, eller dersom gjenlevende ektefelle av andre grunner ikke kan sitte i uskiftet bo, bør dere søke juridisk hjelp før dere eventuelt tar opp seniorlån.)

Når den siste ektefellen har flyttet på sykehjem eller er falt fra, må lånet innfris enten av arvingene eller ved at boligen blir solgt. Hvis verdien av boligen er større enn gjelden, tilfaller forskjellen arvingene. Men skulle verdien vise seg å være lavere, er det banken som dekker tapet. Det er altså ingen risiko for at arvingene må overta gjelden.

Hva kan seniorlånet brukes til?

Midlene som frigjøres kan brukes til akkurat hva du vil. Du kan reise og gå på restaurant, pusse opp hytta eller bruke penger på hobbyene dine. Du kan gi barn og barnebarn forskudd på arv, eller hjelpe dem med studiefinansiering eller å komme seg inn på boligmarkedet.

For mange, kanskje særlig enker og enkemenn med beskjeden pensjon, er nok imidlertid den viktigste motivasjonen at seniorlånet sikrer at de har råd til å bli boende i boligen sin livet ut.

Et seniorlån kan også brukes til å nedbetale annen gjeld, for eksempel forbruksgjeld. Seniorlånet vil i slike tilfeller gi deg mer å rutte med, fordi du ikke lenger trenger å betale månedlige renter og avdrag.

Ulemper med seniorlån

Den viktigste ulempen med denne lånetypen er at rentene er høyere enn for vanlige boliglån. Det skyldes i hovedsak at boretten innebærer en litt større risiko for banken. Rentenivået varierer fra bank til bank, så be om tilbud fra flere banker slik at du kan sammenligne.

Da LittExtra ble lansert, ble løsningen kritisert for å la arvingene i stikken. Den kritikken har imidlertid stilnet etter hvert; nordmenn ser i dag ut til å ha bedre forståelse for at eldre mennesker ønsker å bruke sine egne penger på seg selv. Men avhengig av hvilke familieforhold og forventninger du har rundt deg, kan dette være et aspekt du vil ta med i betraktning.

Alternativer til seniorlån

Hvilke alternative muligheter har du hvis du ønsker å kunne benytte noe av boligformuen din til forbruk?

Vanlige boliglån er lite egnet, siden mye av kapitalen du får utbetalt må betales tilbake innen en bestemt tid. Du har heller ingen garanti for at du kan bli boende i boligen livet ut. Hvis du ikke skulle klare å betjene lånet og må selge boligen, hva gjør du da?

Et annet alternativ er et såkalt rammelån med pant i boligen. Med rammelån tar du bare ut det du trenger fra en gitt låneramme. Sammenlignet med et vanlig nedbetalingslån er fordelen at du kan ta ut midler i en mye lenger periode. Du vil også kunne låne mer med et rammelån enn med et seniorlån hvis du har høy nok inntekt.

Et rammelån vil totalt sett være billigere enn et seniorlån, men til gjengjeld er det du som bærer all risikoen. Hvis du for eksempel mister inntekt fordi ektefellen faller fra, hvis rentene øker kraftig eller hvis boligen taper verdi, kan du bli ute av stand til å betjene lånet og dermed bli tvunget til å selge. Rammelån lønner seg rent økonomisk, men det krever at du har full kontroll og garanterer ikke at du kan bli boende så lenge du ønsker.

Konklusjon

Seniorlån kan være redningen for eldre mennesker som eier en verdifull bolig, men som mangler nødvendige midler til vedlikehold og dagligliv. For andre kan det ganske enkelt gi muligheten til å nyte sitt otium i litt mer luksuriøse former. Låneproduktet er godt tilpasset eldres behov, ikke minst takket være den livsvarige boretten.

Dersom du har høy inntekt eller bare ønsker å låne en liten andel av boligens verdi, vil et rammelån sannsynligvis bli billigere enn et seniorlån. Til gjengjeld gir du avkall på retten til å bli boende i boligen livet ut.

Noen vil nok plages av tanken på at arvingene vil sitte igjen med en mindre arv. Hvor tungt dette hensynet skal veie, må hver enkelt låntaker vurdere opp mot egne behov i “de gyldne årene”.