Hva er inkasso? Er et inkassovarsel det samme som en inkassosak? Og hvis jeg har fått inkassovarsel, betyr det at jeg er svartelistet av banker og andre utlånere?

Inkassoprosessen kan synes uoversiktlig og komplisert, og det er mange begreper å forholde seg til. Nedenfor finner du en oversikt over gangen i inkassosaker, hvilke kostnader du kan pådra deg hvis du lar gjelden din gå til inkasso, samt noen råd om hvilke rettigheter du har som forbruker.

I det følgende forutsetter vi at det ikke er uenighet om at du faktisk skylder beløpet det er snakk om. Har du mottatt et krav du er uenig i, må du snarest ta kontakt med den som har sendt kravet for å få saken tatt opp i Forliksrådet.

Hva er inkasso? Definisjon.

Definisjonen av inkasso er “inndriving av forfalte pengekrav”, altså et krav om betaling av gjeld som ikke er gjort opp i tide. Slike pengekrav kan gjelde kjøp du har gjort på kreditt, eller avdrag og renter på lån.

Ved utenrettslig inkasso blir saken håndtert av kreditor (den du skylder penger) selv, eller av en profesjonell inkassator som et inkassobyrå eller en advokat. Ved rettslig inkasso går kreditor eller inkassatoren til det offentlige nams- og rettsapparatet for å få kravet tvangsinndrevet.

De aller fleste inkassosaker i Norge blir løst uten at rettsapparatet kobles inn.

Gangen i en inkassosak

En inkassosak starter med en ubetalt regning. Å glemme en regning eller utsette betalingen litt har kanskje skjedd de fleste av oss, men konsekvensene kan bli store hvis det ikke ryddes opp i så raskt som mulig.

Forfall (betalingsfrist)

Normalt skal du betale regningene dine innen forfall, som er betalingsfristen kreditor har gitt deg. Dersom det av en eller annen grunn ikke er fastsatt noen frist, forfaller kravet en måned etter at kreditoren har sendt deg skriftlig melding (påkrav) med oppfordring om å betale.

Purringer

Hvis regningen din ikke er betalt til forfall, kan kreditoren velge å enten sende én eller flere purringer (påminnelser), eller gå direkte til inkassovarsel.

Inkassovarsel

Før saken din kan sendes til inkasso, er kreditoren lovpålagt å sende et inkassovarsel. Når du mottar et slikt varsel, har du altså enda ikke en inkassosak på nakken, men dette er din siste sjanse til å gjøre opp for deg før saken får kostbare konsekvenser.

Inntil nylig måtte inkassovarsel alltid sendes skriftlig og på papir, men etter en lovendring i 2016 er det nå tillatt å sende inkassovarsel elektronisk “dersom meddelelsen er sendt på en betryggende måte”. Du kan derfor motta inkassovarsel på e-post eller via en digital postkasse som Digipost.

Inkassovarselet må gi deg minimum 14 dagers betalingsfrist. Den fristen har du all interesse av å overholde!

Inkassosak og betalingsoppfordring

Hvis du fortsatt ikke har betalt når inkassovarselet forfaller, blir kravet omgjort til en inkassosak. Kreditoren kan nå sette i verk inkassotiltak som telefoniske purringer og innkalling til samtale.

Du vil også få en betalingsoppfordring. Denne må oppfylle en del formelle krav. Oppfordringen må blant annet informere om hva kravet gjelder, den må spesifisere hovedkrav, tilleggskrav og totalt beløp, og den skal inneholde opplysninger om hvilke konsekvenser det vil få å ikke betale.

Betalingsoppfordringen skal også ha minst 14 dagers betalingsfrist.

Rettslig inndrivelse

Hvis du fortsatt ikke betaler frivillig, er siste steg i prosessen at kreditoren krever inn pengene gjennom rettslig inndrivelse (tvangsfullbyrdelse).

De fleste saker blir sendt til forliksrådet. Du vil da motta en forliksklage i posten, og bli innkalt til et møte der du har møteplikt. Forliksrådet skal forsøke å løse saken ved mekling eller dom.

Kreditoren kan også ta saken direkte til namsmannen for innkreving. Pengekravet kan tvangsfullbyrdes ved automatiske trekk i lønnen eller trygden din til gjelden er gjort opp, og/eller ved tvangssalg av eiendeler for å dekke beløpet du skylder.

Betalingsanmerkning

30 dager etter at inkassobyrået har tatt rettslige skritt, kan det gi deg en betalingsanmerkning. Denne vil bli registrert hos kredittopplysningsbyråene, og utlevert til eventuelle långivere når de foretar en kredittsjekk av deg.

En betalingsanmerkning vil gjøre deg uønsket som kunde hos de aller fleste banker og långivere. Det gjelder også kredittkjøp som for eksempel mobilabonnement.

Les mer: Hva er en betalingsanmerkning?

Inkasso kan koste deg dyrt

Jo lenger du venter med å betale gjelden din, desto dyrere blir det. Nedenfor følger en oversikt over alle de ekstra kostnadene du risikerer å pådra deg ved å utsette betalingen.

Flere av disse kostnadene beregnes ut fra den såkalte inkassosatsen, som fastsettes av Finansdepartementet og justeres årlig. I 2018 er inkassosatsen på 700 kroner.

Forsinkelsesrente

Fra og med dagen etter forfall kan kreditoren beregne en forsinkelsesrente, også kalt morarente eller misligholdsrente, av det utestående beløpet.

Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår. Pr juli 2018 er satsen 8,5 %.

Det er imidlertid ett viktig unntak: hvis gjelden som har gått til inkasso hadde en høyere rentesats enn forsinkelsesrenten, kan kreditoren fortsette å benytte den opprinnelige rentesatsen.

Misligholder du for eksempel et forbrukslån med 16 % rente, kan du altså også avkreves 16 % forsinkelsesrente.

Gebyr for purring og inkassovarsel

Når det er gått minst 14 dager siden forfall, kan kreditoren også kreve et purregebyr på 1/10 av inkassosatsen, for tiden altså 70 kroner, for å sende ut purring.

Det kan kreves maksimalt to purregebyr: enten for to purringer, eller for én purring og ett inkassovarsel.

Betalingsoppfordring og inkassosalær

Dersom kreditoren sender ut betalingsoppfordringen selv, kan det kreves 3/10 av inkassosatsen (210 kroner) i gebyr for dette.

Er saken derimot blitt overlatt til et inkassobyrå, kan byrået kreve et enkelt inkassosalær. Dette salæret utgjør mellom 0,5 og 8 ganger gjeldende inkassosats. Multiplikasjonsfaktoren avhenger av om du er forbruker eller næringsdrivende, og av størrelsen på det opprinnelige kravet. Faktoren er høyere jo større beløp du skylder.

Eksempler: For en forbruker som skylder mindre enn 2 500 kroner, er enkelt inkassosalær i 2018 på 350 kroner (0,5 ganger 700). Skylder du mellom 10 000 og 50 000 kroner, er salæret på 1 400 kroner (2 ganger 700).

Hvis du fortsatt ikke har betalt når fristen i betalingsoppfordringen er overskredet med mer enn 28 dager, kan inkassobyrået kreve et tungt inkassosalær, som er dobbelt så høyt som enkelt salær.

I 2018 gjelder følgende satser dersom du er en vanlig forbruker (ikke næringsdrivende) og kreditor er næringsdrivende med fradragsrett for merverdiavgift:

Beløp inntil Enkelt salær Tungt salær
2 500 kr 350 kr 700 kr
10 000 kr 700 kr 1 400 kr
50 000 kr 1 400 kr 2 800 kr
250 000 kr 2 800 kr 5 600 kr
Over 250 000 kr 5 600 kr 11 200 kr
Beløp inntil Enkelt
salær
Tungt
salær
2 500 kr 350 kr 700 kr
10 000 kr 700 kr 1 400 kr
50 000 kr 1 400 kr 2 800 kr
250 000 kr 2 800 kr 5 600 kr
Over 250 000 kr 5 600 kr 11 200 kr

En fullstendig oversikt over beløp og satser finner du hos Virke.

Rettsgebyrer

Rettsgebyrer er strengt tatt ikke en del av inkassoprosessen, men offentlige gebyrer for bruken av rettslige prosesser. Gebyrene skal betales av den som går til sak, altså kreditor, men dersom du taper saken kan du bli pålagt å betale rettsgebyrene som en del av avgjørelsen om sakskostnadene.

Ett rettsgebyr ligger i 2018 på 1 130 kroner. Avhengig av hvilke rettslige skritt kreditor foretar, kan du risikere å måtte betale flere av disse.

Gjeldende satser for rettsgebyrer for tvangsfullbyrdelse (rettslig inndrivelse) finner du hos Lovdata.

Dine rettigheter ved inkasso

For å kunne kreve inn pengene du skylder, må kreditoren forholde seg til gjeldende lover og regler. Det er primært inkassoloven som fastsetter reglene for inndriving av pengekrav.

God inkassoskikk

Din viktigste rettighet er en korrekt og rettferdig saksgang, som skal gjennomføres i henhold til god inkassoskikk. Dette betyr at inkassatoren ikke kan bruke metoder som utsetter deg for “urimelig påtrykk, skade eller ulempe”.

Det er strengt forbudt å gi deg feilaktig eller villedende informasjon, og det skal ikke brukes pressmidler eller trusler under saksgangen. Det er heller ikke lov å kontakte deg på upassende steder og tider, som å oppsøke deg på arbeidsplassen eller ringe deg veldig sent om kvelden.

Hvis inndriveren bryter god inkassoskikk, kan vedkommende måtte dekke kostnadene ved inndrivingen selv.

Sletting av betalingsanmerkning

Dersom du har fått betalingsanmerkning, skal denne slettes når kravet er blitt oppgjort i sin helhet.

Hvis du ikke betaler gjelden din, skal betalingsanmerkningen slettes innen 4 år etter at den ble registrert.

Fradrag på selvangivelsen

Forsinkelsesrenter kan trekkes fra på selvangivelsen, i likhet med andre renter du har betalt i løpet av inntektsåret. Rentene må være betalt, det holder ikke at de er påløpt.

Du kan ikke kreve fradrag for inkassogebyr eller andre omkostninger i forbindelse med inkasso.

Inkassovarsel for forbrukslån

Er det avdrag og renter på et forbrukslån du har problemer med å betale? Kredittselskapene er profesjonelle på området, og har som regel automatiske prosedyrer for å sette i gang inkassosaker når forbruksgjelden blir misligholdt.

Har du mottatt inkassovarsel for et forbrukslån, er det viktig at du tar mot til deg og kontakter långiveren så snart som mulig for å prøve å komme fram til en avtale.

Det viktigste for kreditoren er nemlig at gjelden blir gjort opp, og ved å aktivt ta kontakt viser du vilje til å løse problemet. Mange kreditorer vil derfor være villige til å hjelpe deg over kneika ved for eksempel å gi deg avdragsfrihet i en periode, eller ved å forlenge lånets løpetid slik at de månedlige avdragene blir lavere.

Er det et stort beløp det er snakk om, kan refinansiering være redningen, særlig hvis du har flere ulike lån.

Uansett: Det viktigste er at du tar grep så raskt som mulig. En ubetalt regning kommer ikke til å forsvinne av seg selv, og jo lenger du ignorerer problemet, desto større blir konsekvensene.